Ustecky_kraj
 

Jeden za všechny, všichni na koně!

 

Naše společnost má bohaté zkušenosti s chovem koní, výukou jízdy na nich i velmi kladným působením hipoterapie na zdravé i zdravotně handicapové jedince. V návaznosti na tyto zkušenosti jsme se rozhodli rozšířit pole naší působnosti. Tato myšlenka vyústila v realizaci projektu „Jeden za všechny, všichni na koně!“ Realizovaný projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Doba realizace: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013

Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.35/01.0018

Cílová skupina:

  1. Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) od 3 let – z Ústeckého kraje
  2. Žáci základních škol se SVP – z Ústeckého kraje

 

Zaměření projektu:

Zdravotně handicapované či sociálně vyloučené děti se často setkávají s nepochopením a odloučením z většinové společnosti. Náš projekt chce pomoci překonávat tyto bariéry. Poskytnout dětem větší rozhled a zkušenosti pro obohacení jejich každodenního života.

Pro děti chystáme speciální výukové programy, které budou nastaveny na míru jejich potřebám. Součástí každé výuky bude teoretická část i praktická část. Pro teoretickou část výuky, budou vypracovány pracovní listy, tematické básničky, omalovánky či kreativní úkoly. Vše zpracováno tak, aby dětem přineslo nové poznatky ze života koní a environmentální výchovy. Praktickou část děti stráví v přímém kontaktu s koňmi. Vyzkouší si péči o koně (hřebelcování, krmení, atd. ), osvojí si základy jízdy na koni a poznají jak navázat kontakt se zvířetem.

Chceme dětem ukázat, jak přínosná může být přítomnost zvířat na jejich psychiku, rozvoj mentálních i dovednostních schopností. Naším cílem je spolupracovat s odbornými pedagogy a nabídnout tak dětem možnost atraktivní, alternativní výuky.

Čím více informací člověk během svého života získá, tím ucelenější obraz o světě kolem sebe získá a pomůžeme mu to v nalezení jeho postavení ve společnosti.

V případě vašeho zájmu o více informací nebo možnosti zapojení do projektu, nás prosím kontaktujte na emailové adrese: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

3. Monitorovací období


Ve třetím monitorovacím období, které se probíhalo od počátku červnence do konce září, jsme uskutečnili celkem 7 návštěv. Během těchto návštěv k nám zavítali děti z Mateřské školky v Ústí, Ústavu sociálních služeb v Litvínově, Základní speciální školy v Bílině, Dětského domova v Duchcově a ze Základní a Mateřské škole v Litvínově – Janově. Nižší číslo návštěv v tomto období je zapříčiněno tím, že v průběhu tohoto období jsou letní prázdniny a školy tudíž nepracují a mateřské školky mají omezený provoz. Seznam škol zapojených do projektu se již téměř nemění, výjimkou bude nově navázaná spolupráce se Speciální školou v Mostě, která by se také měla zapojit do našeho projektu.
Ke konci tohoto monitorovacího období se naši pracovníci zaměřují na přípravu 4. výukového programu.
Na přípravách výukových programů i úpravě již zavedených programů trvale spolupracujeme s odborníky ze škol, kteří nám poskytují zpětnou vazbu od cílové skupiny.
V tomto období naši pracovníci připravili již 3. výukový program, kterým si již některé z dětí prošli. V příloze přikládáme prezentaci z tohoto výukového programu.
V rámci publicity projektu, jsme zveřejnili článek v deníku Homér a ve Zpravodaji. Kopie těchto článku taktéž přikládáme v kopiích do monitorovací zprávy. Kromě tiskovin se zmínka o našem projektu vyskytla i v Českém rozhlase.

 

4. Monitorovací období


Během tohoto monitorovací období probíhaly tyto aktivity:
KA 02 – Výukové materiály jako takové již byli vytvořeny v přecházejících monitorovacích obdobích. Ve čtvrtém monitorovacím období probíhají jejich úpravy, které vyplynuly z potřeb realizace výukových lekcí. Výukový materiál je i nadále konzultován s odborníky ze škol, experty a pedagogy z jednotlivých zúčastněných organizací. Podle jejich připomínek a na základě zpětné vazby se snažíme co nejefektivněji upravit výukové materiály, které by měli co nejlépe odpovídat potřebám cílové skupiny.
KA 03 – Jelikož třetí klíčová aktivita je stěžejní aktivitou projektu, probíhají návštěvy cílové skupiny nepřetržitě. Ve čtvrtém monitorovacím období proběhlo celkem 12 výukových lekcí, kterých se zúčastnilo 111 členů CS. V období od října do prosince probíhaly především 4. etapy, jedna 3. etapa a několik jednorázových návštěv. Účast CS na jednotlivých lekcích dokládáme přiloženými prezenčními listinami z každé návštěvy.
KA 04 – Od října do prosince 2012 stále probíhá vytváření podkladového materiálu a jeho průběžné zpracovávání. Nahrávají se materiály, které dokumentují, co obnáší každodenní práce ve stájích i průběh jednotlivých návštěv CS. Kromě vytváření podpurného DVD se pracuje i na vytváření metodického manuálu pro práci s CS. Na kterém se podílejí experti, odborníci ze škol i metodik.

 

5. Monitorovací období


V rámci 5. monitorovacího období (01.01.2013-31.03.2013) bylo realizováno 9 výuk cílové skupiny (každý měsíc proběhly 3 výuky, šlo o Jednorázové výuky s výjimkou u Základní školy praktické, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace, u které byla dne 28.03.2013 realizována I. výuková etapa). Jednorázové výuky byly po předchozí domluvě doporučeny z důvodu silně nepříznivého počasí, kdy by děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (naše cílová skupina projektu) nemohly např. cvičit na koních delší dobu v kuse. Během tohoto období se nám do realizace projektu zapojil nový subjekt - Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most. Dále nás oslovují nové subjekty, které by měly také zájem se zapojit do aktivit projektu, v současné době řešíme možnost uskutečnit pro tyto organizace alespoň Jednorázové výuky, a to z důvodu momentálního zaplnění harmonogramu výuk díky dobré spolupráci se stávajícími organizacemi a velkému zájmu. Současně proběhlo několik schůzek se zapojenými subjekty, kde se jednak řešilo další nastavení spolupráce, ale také jsme dostali zpětnou vazbu z uskutečněných výukových lekcí a přínosu pro cílovou skupinu a možnosti rozvíjení dalších schopností dětí a žáků se spe ciálními vzdělávacími potřebami, drobné změny v obsahu či přístupu při výuce.

 

6. Monitorovací období

 

Za sledované 6.mimořádné monitorovací období, které bylo od 01.04.2013 do 30.04.2013 proběhlo v rámci této klíčové aktivity 5 přímých výuk cílové skupiny dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Celkově šlo o 1 Jednorázovou výuku, 3 výuky I. etapy (Seznam se snámi) a 1 výuku II.etapy (Vyhoupni se do sedla) pro subjekty, se kterými již dlouhodobě spolupracujeme. Vtoto sledované období jsme dále rozjednaly nové spolupráce, a to z důvodu velkého zájmu o projektové aktivity. Momentálně bylo vyřešeno zapojení Základní školy a Mateřské školy Horní Jiřetín, jelikož disponují dětmi a žáky se SVP, pro které jsou naše projektové aktivity vhodné a mohou pomoci k další aktivizaci pro další vzdělávání. Dále došlo ke komunikaci s Občanským sdružením "Porozumění" (Litvínov), které by chtělo zapojit děti a žáky se SVP do našeho projektu v letních měsících a se Základní školou v Litvínově. Tyto organizace by se tedy měly do projektových aktivit zapojit v nejbližších měsících (dle nastaveného harmonogramu na další monitorovací období).

 

7. Monitorovací období


Ve sledovaném 7. monitorovacím období (05/2013 – 07/2013) nadále probíhala výuka cílové skupiny v naší organizaci. Během těchto měsíců bylo zrealizováno 11 výukových programů. Těchto 11 výuk se zúčastnilo celkem 91 dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Mezi nově zapojené organizace v tomto období patří Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most (I. a II. výuková etapa) a Občanské sdružení "Porozumění" (I. a II. výuková etapa). V rámci této klíčové aktivity jsme také z důvodu rozšíření vzdělávacích materiálů začali zpracovávat podklady k dalšímu tématu pro výuku cílové skupiny – vybrané téma, které je pro cílovou skupinu zajímavé a potřebné je „Výcvik koní pro cílovou skupinu“. Tento vzdělávací materiál zahrnujeme do této klíčové aktivity, jelikož je úzce spjat se samotnou výukou cílové skupiny a vychází z jejich postřehů a potřeb. Dále pracujeme na tvorbě výukového DVD. Toto DVD bude sloužit jako další z podpůrných výukových materiálů pro cílovou skupinu (děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami), má umožnit ukotvení získaných poznatků při výuce přímo cílové skupině, která se účastnila projektových aktivit a na druhou stranu předat i nové informace pro osoby z řad cílové skupiny vhodným způsobem, aby i bez účasti na výuce získaly informace z oblasti péče o koně a samotného cvičení a ježdění.

 

8. Monitorovací období


V tomto období jsme s dětmi a žáky se SVP ukončovali poslední IV. výukovou etapu. V této etapě si mohli žáci formou testu vyzkoušet své vědomosti nabité během výuk a následně proběhl i závod (parkur) po „svých“, ale i na konících, proto byla tato etapa velice zajímavá a oblíbená. Bezpečnost dětí byla zajištěna lektory, popř. dalšími členy RT. Toto je bráno jako největší událost a radost pro ty, kteří nás navštěvují. Děti byly po zásluze odměněny kokardami a podkovou pro štěstí. Za to nás odměnily úsměvy a obrázky, které pro nás nakreslily. Při předávání výstupů z projektu jsme na některých organizacích potkávali osoby, které se zúčastnily výukového programu, a ještě dnes nadšeně hovoří o výuce a ptají se nás, jak se daří jejich oblíbenci (koni). Neradi se s námi loučí i doprovodní pedagogové, loučení je o to smutnější, že s některými pedagogy jsme se viděli naposledy. Odvažujeme se tvrdit, že realizace výukových programů přinesla radost a vědomosti nejen dětem a žákům, ale i na dětech s těžkým handicapem je i přes neschopnost plně vyjádřit své pocity a radosti poznat, jak splynutí duše koně a postiženého dítěte či žáka neuvěřitelně působí na jeho zklidnění. V koutku úst uvidíte úsměv a to je to největší zadostiučinění, kterého se můžete dočkat.

 

9. Monitorovací období


V tomto závěrečném monitorovacím období, které probíhalo v měsíci listopad – prosinec 2013 jsme se naposledy sešli s dětmi zapojenými do dvouletého projektu „Jeden za všechny, všichni na koně“. Za poslední dva měsíce realizace probíhaly pouze jednorázové výuky. Došlo k navýšení výuk, ale k nepatrnému snížení počtu dětí, které se výuk účastnily. Vzhledem k tomu, že výuky probíhaly v zimních měsících, jsme s absencí dětí počítali. V tomto období nás navštívily tyto organizace: Oblastní charita Ústí nad Labem, Mateřská škola speciální Ústí nad Labem, Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Základní škola a Mateřská škola Lom, Základní škola praktická Bílina. V  období  dvouletého projektu realizační tým vše zvládl bez velkých problémů. Děti, které nás navštívily, rády vzpomínají na návštěvy na Hipodromu a hlavně vzpomínají na jejich nové čtyřnohé kamarády, které si velice oblíbily.

 

Ke stažení:

 

Metodika pro práci s cílovou skupinou   Pexeso 1   Pexeso 2   Pexeso 3   Piktogramy   Pracovní listy mimo publikaci   Publikace   Puzzle

Výukové DVD

 

Fotogalerie:


              7.ZŠ                 DD Duchcov                 Janov                 MŠ Ústí nad Labem                 PŠ Bílina                       

     7zs     DD_Duchcov       Janov           MS_UL              PS_Bilina      

          Světlušky          ZSP Palacha Most         SPŠ Janov                     ZŠ Jiřetín                        ZŠ Lom

     Svetlusky     ZPS_Palacha_Most       SPS_Janov            ZS_Jiretin             ZS_Lom

        Porozumění        ZŠ Ruská Litvínov

     Porozumeni     ZS_Ruska_Litvinov